Med Etne Sparebank sitt kultur- og idrettsstipend ønskjer ein å stimulere lovande enkeltutøvarar i banken sitt kjerneområde, som har utmerka seg med gode ferdigheiter og prestasjonar. Med enkeltutøvar meinar ein også den enkelte i lagidrettar.

Statuttar:

Kultur- og idrettsstipendordning for ungdom

Føremål

Vera eit bidrag til ungdom som tek utdanning innan kultur/idrett eller på annan måte ynskjer å vidareutvikla seg i aktivitetar knytt til kultur/idrett.

Målgruppe

Utøvar innan kultur og idrett som er busette / oppvaksne, eller ha markert seg særleg i bankens strategiske marknadsområde.

Utøvar må vera under 25 år for å kunne søke stipendet.

Vilkår

Det er utøvaren sjølv som må søkja om stipend.

Søknad kan sendast heile året. I februar kvart år har me fokus på ungdomsstipendet og då blir alle søknadane som er komme inn i løpet av året vurdert.

Det kan stillast krav om fullfinansiering av eit tiltak før midlar vert utdelt.

Mottakar må forplikta seg til

  • Å senda banken ein rapport/dokumentasjon om korleis stipendet er nytta seinast 1 år etter at stipendet er motteke.
  • Å profilera banken i samsvar med nærare avtale med banken. Søkjar kjem med framlegg til korleis banken kan profilerast av søkjar gjennom søknaden.

Storleik

Vert avgjort av styret saman med leiar i generalforsamlinga kvart år.

Etne Sparebank ser det som ei viktig rolle å gi noko tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom vår stipendordning vil me markere at me verdset talent i vårt kjerneområde og er ei inspirasjonskjelde for vidare utvikling innanfor områda kultur og idrett.

Desse fekk stipend i 2018:

Desse fekk stipend i 2017:

Desse fekk stipend i 2019:

Desse fekk stipend i 2020: